Política de protecció de dades i confidencialitat

Protecció de dades

S’informa que L’Editorial Les Hores tracta les dades personals dels clients i usuaris de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD)  i a la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets digitals,

Responsable del Tractament

Editorial Les Hores, CIF: B66829037. Avinguda Tarruell num 65, 08198 Sant Cugat. Barcelona.

Finalitats del Tractament

Gestionar el registre dels clients inscrits a la newsletter, per informar per mitjans electrònics o altres sobre novetats i activitats de l’editorial amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-los per qualsevol mitjà, -inclòs correu electrònic,  mòbil-, informació del seu interès, com propostes o recomanacions, activitats o actes que s’organitzin dins de l’àmbit de l’editorial i el sector del llibre.

Legitimació Tractament

  • Consentiment
  • Interès legítim.
  • Altres normatives d’obligat compliment per part d’aquesta editorial.

Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitativa les dades de caràcter personal que seran objecte de tractament seran entre d’altres les dades:

  • nom i cognoms
  • adreça postal i electrònica
  • telèfon
  • altres dades tipificades

Altres dades personals que puguin ser facilitades pel client en funció de la petició que realitzi.

Adequació i qualitat de les dades

Les dades personals facilitades pel client o usuari seran veraces i actuals. Correspon a aquest  comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Així mateix, l’editorial Les Hores manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats.

Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la condició de client registrat a la newsletter i en tot cas durant tot el termini que la legislació vigent estableixi en cada cas.

Les dades personals facilitades pel client o usuari que realitzi una petició es conservaran durant el termini necessari per atendre-la i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment, procedint al bloqueig de les mateixes quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides.

Cessió de les dades

Les dades personals facilitades pel client que realitzin una petició podran ser cedides a aquelles entitats que en cada cas siguin necessàries per a donar compliment a la petició formulada.

Drets de l’interessat i reclamacions

L’interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Editorial Les Hores,. Avinguda Tarruell num 65, 08198 Sant Cugat. Barcelona, o escrivint un correu electrònic a hola@editorialleshores.com. Pot també presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat

L’Editorial Les Hores informa que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.