Condicions generals d’ús del lloc web www.editorialleshores.com

DADES IDENTIFICATIVES

La titular d’aquest lloc web www.editorialleshores.com, és EDITORIAL LES HORES SL domiciliada a Sant Cugat del Vallès, Avinguda Tarruell, número 65, CP 08198, i proveïda de CIF B66829037. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45480, Foli 208, S 8, full B 489270, I/A 1.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’US

L’ús de qualsevol material o servei que conté aquest lloc web es farà d’acord amb les condicions generals d’ús aquí establertes i, en el seu cas, segons les normes i les condiciones específiques de cada material o servei concret que es proporcioni. El fet que l’usuari accedeixi a aquest lloc web d’Editorial Les Hores SL implica que  accepta la totalitat dels termes i les condicions generals d’ús que s’hi contenen. Editorial Les Hores SL es reserva el dret a modificar periòdicament aquestes condicions si ho creu convenient. En aquest sentit, les condicions més recents que aquí es publiquen son les que en determinen la utilització.

Així mateix visitar aquest lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari de la nostra Política de confidencialitat i protecció de dades que més avall s’esmenta.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les marques i els logotips que apareixen en aquest lloc web són propietat d’Editorial Les Hores SL o de tercers que n’han autoritzat el seu ús. Resta prohibida la utilització d’aquestes marques sense l’autorització prèvia escrita d’Editorial Les Hores SL o dels tercers propietaris de les marques.

El contingut de la pàgina web és propietat d’Editorial Les Hores SL pel que l’usuari només podrà descarregar el material que aparegui al lloc per al seu ús personal i no comercial, respectant els drets d’autor, marques i altre drets de propietat.

Qualsevol utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació donarà lloc a responsabilitats legalment establertes.

No està permès eliminar el copyright ni cap altre avís inserit en els continguts, materials, serveis, documents i informació o qualsevol altre que es contenen en aquesta web.

RESPONSABILITAT EN L’ÚS DE LA WEB

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web, els seus continguts i serveis de manera diligent, d’acord amb la Llei, les presents condicions generals, els bons costums i l’ordre públic. L’usuari serà responsable davant Editorial Les Hores S.L. i terceres persones dels danys i perjudicis de tota mena que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment del deure de diligència en l’ús d’aquest lloc web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Editorial les Hores SL. farà servir tots els esforços i mitjans per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web. No obstant això, Editorial Les Hores SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, la presència d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Aquest lloc conté enllaços a llocs web d’altres companyies que no estan sota el control d’Editorial Les Hores SL, pel que aquesta empresa no és responsable dels continguts dels esmentats llocs de tercers als quals l’usuari pugui accedir des d’aquesta pàgina web. Per això, si l’usuari decideix visitar aquests llocs ho fa sota el seu compte i risc, sense que Editorial Les Hores SL assumeixi cap mena de responsabilitat per la seguretat o l’exactitud de cap informació o contingut d’aquests llocs, ni per la qualitat dels productes o els serveis que s’ofereixin en aquests llocs.

MODIFICACIONS DE LA PÀGINA

Editorial Les Hores SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta pàgina, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc.

LLEIS I DISPOSICIONS APLICABLES

Aquesta pàgina és titularitat d’Editorial Les Hores SL, domiciliada a Sant Cugat del Vallès, Avinguda Tarruell, número 65, CP 08198, i proveïda de CIF B66829037, de manera que, pel fet d’accedir-hi, l’usuari accepta que tots els assumptes relacionats amb el seu accés i ús d’aquest lloc siguin regulats per la legislació d’Espanya excloent-ne qualsevol altra normativa nacional o internacional. Tots els litigis relatius a les condicions d’ús seran jutjats pels tribunals competents de Barcelona, Espanya.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’Editorial Les Hores informa a l’usuari que seves dades personals, facilitades en els formularis de contacte, e-mails, bloc, etc., seran tractades per l’editorial amb la finalitat d’enviar-los per qualsevol mitjà, -inclòs correu electrònic, telèfon  mòbil-, informació del seu interès, propostes o recomanacions relacionades amb l’editorial.

Les dades es conservaran mentre es mantingui la subscripció a la newsletter i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, cancel·lació  i oposició al tractament de les dades personals davant el Responsable del tractament, Editorial Les Hores, amb domicili a Barcelona, Avinguda Tarruell 65, 08198 Sant Cugat del Vallès, o escrivint un correu electrònic a hola@editorialleshores.com. Pot també presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Copyright 2016 Editorial Les Hores SL. Tots els drets reservat.